S Čím nás oslovit

Naše služby

hlavní oblasti našich aktivit

Možnosti spolupráce

Navrhujeme ucelené a funkční systémy pro zdravé hospodaření a kvalitní život.

Ačkoliv jsou lidé centrálním prvkem těchto systémů, nikdy to není na úkor pestrosti života v místě. 

Vždy dbáme na etiku permakulturní vědy.

Pomůžeme založit nebo přetvořit rodinou zahradu, stejně jako zemědělci jeho produkční systém.

Resilientní a trvale udržitelné produkční systémy (a nejen ty potravinové) jsou naší vášní a smyslem. Lidstvo musí zcela změnit způsob obživy, aby i budoucí generace žily v hojnosti zdravé a kvalitní životy. 

Co nakreslíme, to také realizujeme! Ať už s naším týmem nebo ve spolupráci s dalšími zkušenými odborníky.

Od vybagrování svejlu nebo terasování pozemku po trvalkový záhonek.

Poskytujeme i odborné konzultace, pokud chcete realizovat svépomocně.

telegraficky

Jak probíhá spolupráce s námi

Ačkoliv každý projekt a klient má svá specifika, níže uvádíme ideální postup spolupráce v jednoduchých bodech. Pokud vás náš přístup oslovuje, neváhejte se ozvat a můžeme vše probrat i mimo tyto kolonky. Těšíme se na zajímavé projekty i výzvy, které s sebou každý nový projekt přináší.

Úvodní konzultace

Zjistíme, zda se potkávají vaše představy a naše možnosti a jestli si vzájemně sedneme.

Obhlídka pozemku

Probíhá zároveň s úvodní konzultací. Bez fyzického kontaktu s místem se neposuneme dále.

Rozsah spolupráce

Domluvíme se na formě spolupráce. Většinou postupujeme dle kroků uvedených dále.

Sběr a analýza dat

Než se pustíme do vlastního navrhování, potřebujeme se toho o místě co nejvíc dozvědět.

Vlastní návrh

Navrhujeme od velkých celků k detailům. Dle potřeby a rozsáhlosti je projekt etapizován.

Konzultace s klientem

Klient se účastní designového procesu formou konzultací návrhů pro každou etapu.

Realizace

Je také rozdělena na etapy. U živých systémů se vyplatí respektování správného načasování.

Následná péče

Je nesmírně důležitá. Její zanedbání může zhatit veškeré dosavadní snažení. Většina lidí ji podceňuje.

spolupráce podrobněji

Od návrhu přes realizaci stále dál

Vytváříme krásná, plodná a efektivně fungující společenství. Jako každá „velká nová věc“, i toto s sebou nese pořádný kus odvahy, práce i nutnost investic. Prošli jsme tím už mnohokrát a provedeme tímto procesem i vás, k vzájemné spokojenosti.

„Když se mě někdo dříve zeptal co dělám, odpovídal jsem, že zahradníka. I tenkrát jsem to vnímal jako zjednodušení, ale ještě akceptovatelné, a lidé měli víceméně jasno. Jenže oni pak chtěli zastřihávat tůjkové ploty, vertikutovat trávníky, stříkat houbové choroby a jiné podobné nesmysly a nešvary odehrávající se tak často (nejen) na českých konvenčních zahradách. Ti „zasvěcenější“ po nás pak často chtěli bezúdržbové zahrady (na férovku – fakt to neumíme a a nikdy jsme nepoznali v této realitě místa, kde létají pečené třešinky až do úst). Stejně jako zahradníci sice rozumíme rostlinám, navrhneme je do správných podmínek (nebo jim je vytvoříme), zasadíme je, opečujeme a milujeme je, ale nezůstáváme jen u toho.

Jádrem naší práce je totiž vytváření podmínek pro tvořivé síly přírody, tak aby vznikaly živé harmonické systémy, jejichž centrální součástí je člověk.

A toto nedokážeme nazvat prostě „zahradou“, je to mnohem širší téma, a proto už o sobě neříkám, že jsem zahradník.“

Pokud nás oslovíte, abychom vám navrhli/zrealizovali/opečovali vaše místo, vždy nad ním přemýšlíme a zacházíme s prostorem jako s živoucím organismem, jehož součástí se máte stát i vy samotní. Vždy nad zadáním přemýšlíme komplexně, protože jedině taková řešení mají podle nás smysl. Tvoříme ve spolupráci s přírodou, jedině tak to má podle nás smysl.

Náš přístup je postaven na třech pilířích – dobrém projektu, precizní realizaci a následné péči. Čili komplexně, tak to má smysl 😉

Sektorová mapa pozemku zhodnocuje vlivy, které na řešené území působí
Hlavní přístupové cesty, vodní hospodaření a struktury - kostra každého dobrého designu
Příčný řez svejlem
Zónování pozemku dělí území na větší celky dle intenzity péče
Zónování pozemku - u projektů větších rozloh se zvětšují pouze zóny s menší péčí
Návrh osázení - stromové patro
Návrh stromového a keřového patra pro jedlou lesní zahradu s volně rostoucími živými ploty (mezemi). Též pěkná ukázka tzv. "Keyline" a sukcesního designu
Návrh stromového a keřového patra pro tyto celky: jedlá lesní zahrada, výmladkové hájky a tvrdý pasený sad
Návrh nižších vegetačních pater - trvalky, uspořádání zeleninových záhonů - pěkný příklad návrhu zahrady pro potřeby samozásobitelství a rodinné krizové připravenosti
Příčný řez znázorňující souvislosti mezi koupacím jezírkem, terasou, suchou zídkou, skleníkem a domem - pěkný příklad toho, že permakultura není jen "o kytkách"

Pomůže vám vyřešit téměř všechny otázky života, vesmíru a vůbec 😉

Permakulturní design

Permakulturní design je velmi v kostce řečeno navrhování  dlouhodobě udržitelných systémů pro zajištění potřeb lidí, které zároveň působí regenerativně na prostředí kde je aplikován. Fundamentem je etika permakulturní vědy, a je definován dvanácti principy. Etika i principy permakultury byly jejími tvůrci stanoveny na základě pozorování přírodních systémů nezasažených destruktivní lidskou činností.

Pokud pojmeme téma stručně, jsou určující zejména tyto body:

 • Permakulturní design integruje zdroje, člověka a prostředí do vzájemně prospěšných uzavřených (bezodpadových) systémů, jejichž vzory můžeme pozorovat v přírodě.

 • Uplatňuje holistická řešení na současné problémy, která jsou relevantní jak pro venkov, tak i městská prostředí, a zaměřuje se na širokou škálu témat, m.j. zemědělství, lesnictví, hospodaření s vodou, zdroje energie, stavitelství, odpadové hospodářství, systémy zahrnující zvířata, ekonomiku, technologie a rozvoj komunit.

 • Permakultura je vědomý, záměrný design, kde jsou rozmanité, stabilní a odolné ekosystémy asimilovány tak, aby pomohly lidem zajistit si jídlo, energii, přístřeší a další potřeby udržitelným způsobem, nezneužívající ani prostředí, ani je samotné.

 • Filozofií je spolupracovat s přírodními silami, nikoliv proti nim, jako je to běžné u dnešních konvenčních systémů.

 • Permakulturní design se pečlivě zaměřuje na opatření s regenerativním účinkem na prostředí a vrstvením funkcí pro zlepšení kondice – rostlin, zvířat, lidí, půdy, vodních toků… Měřítkem úspěšnosti je míra harmonické životaschopnosti celého ekosystému než jen pouhé sledování singulárních výnosů pro člověka.

 • V permakulturním náhledu je člověk vnímán jako jedna z participujících složek systému z mnoha dalších. Nejsme mimo systém, nejsme nad ním, nýbrž jsme zahrnuti do vzájemného přediva vztahů.

V čem je permakulturní design jiný a proč ho vlastně chtít?

Postup permakulturního designu

Jak se liší naše práce od běžných zahradníků či zahradních architektů? Jednoduše řečeno nejprve na začátku velmi pečlivě zkoumáme příležitosti a omezení, které celá situace skýtá a snažíme se propojit a začlenit i zdánlivě nesouvisející věci, a to vše celé pasujeme na záměr klienta se kterým nás osloví.  Pro lepší představu uvádíme osnovu podle které většinou při návrhu postupujeme:

Základní informace o klientovi

Zjišťujeme vše o jeho záměru a předmětu designu. Co k tomuto řešení klienta vede? Proč to chce dělat tímto způsobem? Hodně se ptáme formou dotazníků i konzultací, ať už osobních či on-line.

Informace o místě

Sbíráme a analyzujeme data – chceme vědět vše, co je možné zjistit, pracujeme s údaji od klienta, z internetu, z map, z katastru nemovitostí, chceme vědět co nejvíce o historii místa i současném využití.

  • Klima a polohopis, vodní plochy a přístup na místo – řešíme klimatické zóny, pracujeme s dlouhodobými meteorologickými daty (srážky, teplota, vítr), řešíme osvit sluncem, je-li lokalita ohrožená erozí, potřebujem mít dokonale zmapovaný terén – pozemek většinou necháváme zaměřit geodety (polohopis a výškopis) 
  • Flóra a fauna v místě
  • Půda – vždy děláme alespoň jednoduché půdní testy (struktura, pH…)
  • Infrastruktura – zhodnocení toho, co je v místě
  • Sociální vazby – Jedná se o rodinnou zahradu, vzdělávací či komunitní centrum nebo hospodářství? Jen díky těmto třem kategoriím by na stejném místě vznikly tři úplně jiné designy
  • Negativní faktory – co negativně působí na místo a jak s tím dále v designu pracovat, je možné negativní dopad proměnit ve výhodu?
  • Estetika – to co je pěkné a žádoucí je třeba zachovat, případně ještě pomocí designu umocnit
Vlastní proces designu místa

po vyhodnocení výše uvedeného přichází samotný návrh, který může vypadat následovně:

   • Hospodaření s vodou – opatření pro zachycení a udržení vody v místě a bezpečné odvedení přebytečné vody z místa, čištění odpadní vody a její recyklace
   • Cesty – hlavní přístupy na místo a pohyb v rámci lokality (malé pěší cestičky se většinou řeší až s plánem osázení) 
   • Struktury – návrh umístění nových budov a dalších struktur potřebných pro život a hospodaření v místě – z této a dvou kategorií výše uvedených vychází návrh terénních úprav 
   • Zónování pozemku – rozdělení místa na větší celky, kde hodnotíme, jak produktivní jsou jednotlivé zóny, jaké zdroje budou vyžadovat a kolik daná zóna bude vyžadovat pozornosti a péče. Jak to vypadá se můžete podívat na obrázky návrhů vlevo.
   • Návrh pěstebních systémů – návrh vegetace od stromového patra až po bylinkovou zídku a zeleninový záhonek. Často probíhá na více etap. Detailněji rozepsáno v části o Dynamických agrolesnických systémech

Na koho cílíme?

Proč se na nás obrátit a kdy?

Jak lze z výše uvedeného vyčíst, snažíme se o komplexní řešení, propojovat, navazovat a začleňovat. Podle nás mají smysl jedině komplexní řešení.

Pokud jste dočetli až sem, možná se cítíte trochu zahlcení a nedivíme se vám, ono je toho opravdu hodně. A od toho jsme tu s našimi zkušenostmi, abychom vám pomohli se v celém procesu zorientovat a „pohodlně usadit“. Náš přístup k řešení na pozemcích je zde rozepsán i proto, abyste věděli, že i když nás oslovíte „jen“ s tím jak si udělat zeleninový záhonek, my zasadíme váš požadavek do širších souvislostí. Protože chceme, aby to celé fungovalo jak nejlépe může.

Neváhejte se na nás obrátit v podstatě kdykoliv, pokud vám výše uvedené dává alespoň trochu smysl.

Uvažujete o stavbě dobu a budete chtít i zahradu?
Zahradu nechcete jen na parádu a soutěžení se sousedy o nejzelenější trávník? Zaujali vás přírodní zahrady a jedlé lesní zahrady? Rezonuje s vámi obsah těchto stránek? Ozvěte se nám co nejdříve. Projekt zahrady je ideální dělat už s projektem domu. Proč? Protože řešíme zahradu komplexně 😉
Pro řešení zahrady je důležité zohlednit další stavby, rozvody sítí i s ohledem na zahradu, vybagrovat vodní plochy pokud budou v plánu, vyřešit struktury pro jímání a skladování vody, svejly, terasy, postavit opěrné zdi a zídky … to vše je dobré řešit rovnou se stavbou domu, usnadníte si tím práci i peníze.
 
Chystáte se založit rodinnou usedlost nebo hospodářství?

Oslovil vás náš přístup a nevíte jak na to? Chcete hospodařit chytře a udržitelně? Máte tušení, že by farma mohla vypadat a fungovat úplně jinak, než je běžně k vidění? Máte rádi funkční řešení? Ozvěte se, vymyslíme to.

Chcete přetvořit existující zahradu? Ať starou zarostlou nebo relativně novou?

Chtěli byste jí přetvořit do udržitelnější formy a užívat si dlouhodobě jejích plodů? Změnili se vám priority a chcete zahradu změnit? Líbí se vám přírodní zahrady a nevíte, jak s tím začít? Chcete mít co jíst ze své zahrady v průběhu většiny roku? To vše jsou témata, ve kterých se orientujeme a rádi vám poradíme.

Potřebujete konkrétní příklady pro rodinu, farmičku i zemědělce? Máme!

Abyste získali lepší představu, uvádíme dílčí a konkrétnější příklady z praxe. Detailnější popis konkrétních činností, které se řeší při plánování nové zahrady, přeměny stávající nebo při zakládání i přeměně hospodářství.
 • návrh rodinné zahrady úplně od nuly 
 • přeměna okrasné zahrady na jedle plodící přírodní zahradu nebo chcetele jedlou lesní zahradu/jedlý les
 • obnova staré zanedbané zahrady po babičce – tj. např. návrh keřové a trvalkové podsadby pod již vzrostlé dřeviny, návrh může zahrnovat výrazné množství jedlých rostlin
 • pomůžeme s výběrem rostlin, plodin a vhodných odrůd – většinou klienti žasnou co vše lze u nás pěstovat a sníst, na vás pak bude se to naučit sklízet a zpracovat = sníst 🙂 (i s tím případně také umíme pomoci :))
 • zemědělcům rádi pomůžeme s vytvořením větších agrolesnických systémů všech typů, zejména naplánovat, vysadit a udržovat vyšší vegetační patra
 • pomůžeme vám najít vhodný způsob chovu drůbeže, poradíme jak zvířata využít při managementu zahrady nebo i většího pěstebního systému
 • umíme navhrnout, jak pracovat s dešťovou vodou, kam umístit v zahradě nádrže a jezírko, aby zapadlo do celého koloběhu vody, kam všude natáhnout rozvody – přesně toto je jeden z důvodů, proč je vhodné zahradu designovat ideálně už se stavbou domu
 • konzultace umístění skleníku, aby byl v zimě osluněn a v létě přistíněn
 • rozmístění rostlin po pozemku tak, aby šnitlík, petržel a jiné bejlí, bylo nejlépe po ruce na omeletu k snídani nebo k obědu do polévky či do večerního čaje na sladké snění
 • jemně krásné trvalkové záhony – nezapomínáme ani na estetiku, umíme navrhnout záhon, který vyživí jak vaše tělo, tak duši, nikdy však nedesignujeme věci pouze „na efekt“
 • … třeba jste tu nenašli přesně co, co hledáte, tak si něco dalšího vymyslete a ozvěte se
 • zaměřujeme se na vaši soběstačnost, ale její míru nakonec určíte vy
 

Syntropické zemědělství, jedlé lesy, permakultura v praxi - shrnuto, podtrženo

Dynamické agrolesnické systémy

…aneb proč jsou pěstební systémy na bázi lesních společenstev (= dynamický agrolesnický systém) centrem naší pozornosti.

Dokážete si představit život v místě, které nám poskytuje vše co potřebujeme ke šťastnému životu a obývaný prostor díky našemu působení vzkvétá, půdní úrodnost se zvyšuje, biodiverzita roste, stejně tak stabilita a resilience celého systému?

Principy vs. pojmy

Za nás je takovým místem dynamický agrolesnický systém. Nemusí to pro každého znít tak sexy jako „přírodní zahrada“, „permakultura“ nebo „rodový statek“, nicméně principy toho všeho shodné.

Dynamický agrolesnický systém je způsob práce na pozemku, který je plně v souladu s permakulturou. Všechny zmíněné pojmy spolu ladí a vycházejí ze stejných principů. Můžeme se o nich hádat, ale to nepotřebujeme. Raději takové systémy tvoříme. Víme, že to funguje, a že je to takto prospěšné na všechny strany. Za nás jsou důležité principy, na jejichž základě tvoříme, než jednotlivé pojmy, i když víme, že ani bez oněch pojmů se neobejdeme.

Od zahrad k vícehektarovým hospodářstvím
K tvorbě dynamických agrolesnických systémů, dlouhodobě směřujeme, jsou bytostným jádrem a smyslem naší práce, a to na různě velkých pozemcích. Může jít o malé lesní zahrádky o několika stovkách m2, přes větší pozemky o rozlohách několik tisíc m2, až po velké hospodářské produkční systémy v řádech desítek i stovek hektarů, kde většinu práce již bude obstarávat mechanizace.
 
 „Vždy mi bylo jasné, že pokud se jako lidstvo máme posunout v evoluci (nejen) zemědělství dál, koncept permakulturního designu, potažmo lesních zahrad musíme být schopni aplikovat z malých výměr na velké pozemky. Rodinné lesní zahrady tvoříme pro klienty již více jak 10 let, ale osobně jsem hodně času přemýšlel, jak postoupit na úroveň producentů. Další otázkou bylo, jak hospodáře přesvědčit o výhodnosti takových systémů, když by měli čekat na výnosy svých produkčních systémů v řádu let.“

Nakonec je odpovědí opět inteligentní design, tj. 

 • uzpůsobení výsadeb do vzorů tak, aby byl management možný pomocí vhodné techniky,
 • a plánování v čase, tedy pomocí sukcesního designu dosahovat výnosů již od prvního roku.

Sukcesní design také usnadňuje management systému a minimalizuje vnější vstupy do systému na nulové (kromě lidské nebo strojní práce). Doslova umožňuje pěstovat hnojiva a tvořit půdu přímo na místě.

Promyšlenou integrací hospodářských zvířat do systémů můžeme vrstvit funkce (pastva může být zároveň managementem pěstebního systému) a dosahovat synergických efektů.

Další informace a příklady budou zpracované v samostatném článku na blogu.

„Všechny problémy světa můžeme vyřešit v jedlé lesní zahradě, a nejen, že můžeme uspokojit všechny naše potřeby, aniž bychom působili jakékoliv škody, ale můžeme se stát tím nejprospěšnějším elementem této planety.“ 

Geoff Lawton

Terasování svahu pomocí akátových klád
Bagrování svejlu
Výsadba trvalek
Osázení zelené střechy bylinkami - léčivky a koření

Od bagrování po trvalkový záhonek

Realizace

Aneb manifestace myšlenek do hmoty. 

Pro mnohé je to TO, co chtějí aby se dělo hned na začátku, když nás oslovují. Většina si nedokáže představit, kolik je práce před tím než prvně kopneme do země. Rozumíme, všichni přece chceme už ten strom, keř, trvalkový záhon, těšit se z květů, sklízet zeleninu, ovoce, zavařovat marmelády, sbírat vajíčka od slepic, hovět si v houpací síti, meditovat v altánu, dovádět s dětmi, grilovat s přáteli na terase, koupat se v jezírku, prodávat výpěstky… a spoustu dalších věcí. Pokud bych měl říci kde se při realizaci nacházíme na nějaké pomyslné linii od prvotní myšlenky po živoucí harmonický cyklicky uzavřený systém, tak by to bylo zhruba na začátku druhé třetiny. Ano čtete dobře, už sice nejsme na začátku, ale zdaleka nejsme na konci.

A než zasadíme první rostlinu i tady bývá někdy potřeba ještě urazit pěkný kus cesty. Každému je asi jasné, že kde probíhá stavba, nemůže být zakládána zahrada, tyhle dvě věci se vylučují. Proto před vlastní realizací zahrady nebo jiných pěstebních systémů je potřeba mít dostavěn nejen dům a další stavby (kůlny, stodoly, přístřešky, altány… ), ale bude také nutné nejprve oplotit pozemek, udělat rozvody sítí kam budou třeba, vybagrovat vodní plochy a struktury pro jímání a skladování vody, svejly, terasy, postavit opěrné zdi a zídky… Výsadba často bývá třešinkou na dortu.

Samozřejmostí by mělo být, že design zahrady je tvořen spolu s návrhem domu, protože zohlednění výše zmíněného v projektu má přímý dopad na snadnost následné realizace – při stavbě domu se pak rovnou může bagrovat jezírko, tvořit svejly a terasy, připravit skladování vody atp. Zahrada i dům nejsou propojené až v době užívání, jsou (ideálně) propojené už ve fázi navrhování.

Proč realizujeme jen naše designy

Až na vyjímečné případy neprovádíme realizace zahrad od jiných designérů, zahradních architektů apod. Permakulturní design je proces, který vnímáme jakožto ucelený od první konzultace až po sklizené, zpracované, uskladněné a snědené výpěstky… (…a pak vyloučené, zkompostované, do půdy zapracované, přes brebery houby a rostliny zase sklizené a tak stále dál a znovu… 😉 My samozřejmě nebudeme úplně u všeho, jen tomu dáme náležitý prvotní impuls.  

Nevíme, co jiné designéry vašeho návrhu vedlo právě k tomu navrhovanému řešení. Každý designér má jiný přístup a dělá jiné kroky před vlastní přípravou designu. Abychom mohli garantovat výsledky v komplexnosti, kterou popisujeme na těchto stránkách, chceme být u celého procesu.

Realizace svépomocí? Ano, ale… 

Plně respektujeme vaši touhu a záměr realizovat svépomocně. Pokud nemáte opravdu dobrou zkušenost s implementací permakulturního designu, nedoporučujeme vám realizaci svépomocí bez jakéhokoliv alespoň minimálního odborného dohledu. A to zmiňujeme proto, že chceme, aby vaše zahrada vznikla, aby se všechny navržené a realizované plány realizovali tím nejlepším způsobem. Díky odborné realizaci uvidíte a vyzkoušíte, jak se jednotlivé činnosti mají dělat tak, aby fungovaly.

S těmi, kteří naslouchají, realizujeme zahrady společně. Vedeme realizaci a vás začleňujeme do jednotlivých činností, tak, jak vám vyhovuje. Následnosti akcí a přesné provedení držíme tak, aby vše bylo co nejvíce funkční a efektivní.

Zároveň, čím dříve se sami do systému zapojíte, tím lépe pro celé společenstvo, protože teprve v tu chvíli se stáváte plnohodnotnou součástí systému, a tou máte být.

Z mé více jak desetileté zkušenosti plyne, že první roky pravidelné konzultační činnosti, tedy určitý způsob „autorského dozoru“ z naší strany se vyplácí. Praxi nikdy nevyčtete v knihách ani strejda Google či teta YouTube vás jí nenaučí, i když se dá dnes načerpat tímto způsobem mnoho vědomostí. Existuje i mnoho workshopů, ať už fyzických nebo on-line. Na designování, i na praktické věci přímo na pozemku. Nakonec ale budete stát na svém pozemku s rýčem v ruce vy, bez lektora, a pak je třeba aplikovat načerpané znalosti právě na vaší situaci, která může být o dost jiná než v knize nebo kurzu, a tam je často každá rada drahá. Můžete zkusit jít cestou pokus-omyl, ale obrňte se nekonečnou trpělivostí a namastěte si kapsu. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že je to hodně dlouhá, drahá a na čas náročná cesta. Pokud si jí chcete zkrátit, vyvarovat se chyb, které učinili již mnozí před vámi, jsme připraveni být nápomocní.  

Management a sklizeň FOREVER!

Následná péče přinese ovoce

Následná péče je velmi podceňovaná.

Finální běh, který ale nikdy nekončí, pokud to s udržitelným hospodařením myslíte vážně. Nic nekončí, jen se stále posouváte k novým začátkům. Pamatujte – jste v uzavřeném, cyklickém evolučním systému. Možná byl nějaký začátek, ale konec neexistuje. I o tom je trvalá udržitelnost.

Pokud bych měl posun pro přehlednost nějak strukturovat, jsme ve finální třetině. Je třeba dovést mrňata na práh dospělosti, kdy naší pomoc již nebudou potřebovat (platí hlavně pro stromová a keřová patra). Také je nutno provádět sukcesní managment, protože tím stimulujeme systém k vývoji a komprimujeme čas, který v přírodě trvá i stovky let do řádu let až desítek let. I tak je to z hlediska lidského vnímání času delší doba a je třeba trpělivosti. Asi vám už došlo, že dělení na třetiny není zcela patřičné, protože časově je tato část nejdelší, jak jsem již výše zmínil, vlastně nekončící. Ale pokud jí zanedbáte, zejména v prvních několika letech, tak všechno to plánování, vynaložený čas, peníze a práce, která proběhla v prvních dvou fázích může přijít vniveč.

Při následné péči je důležité následování dynamiky systému. Pochopíte-li určité principy, příroda vás povede.

Na druhou stranu co se týká energetických a ekonomických vstupů, ty by se měly již od počátku této fáze snižovat. Postupně, tak jak bude systém vyzrálejší, více zapojený bude i více ekologicky stabilní a odolný. Nastartují se procesy, (jde nám hlavně o ty co nevidíme – odehrávají se pod našima nohama – v půdě), které se už budou starat sami o sebe. My je budeme dále podporovat, zejména sukcesním managmentem, a hlavně se jim nebudeme stavět do cesty, nicméně zcela doslovně házet si klacky pod nohy je přesně to co nás v této fázi čeká. Klíčové je načasování. A postupně (a nemusí to trvat zase tak dlouho) začne přibývat plodů a zároveň s managementem nastane i čas sklizně.

To je ideální postup – management a sklizeň by se měly časem propojit. Z lesní zahrady byste se nikdy neměli vracet s prázdnou. Protože sklizeň neprobíhá v jedlých lesech jen v jednom období v roce, ale asi tak jak to už kdysi napsal Forest Carter ve Škole Malého Stromu:

Bílí farmáři sklízejí své zahrady až v pozdním létě, ale Indiáni shromažďují úrodu od raného jara, sotva se objeví první zelené lístky, po celé léto až do podzimu, kdy pak sbírají žaludy a ořechy. Dědeček říkal, že lesy člověka uživí, esli s nima bude žít, a ne je ničit.

Forma spolupráce při následné péči

U následné péče je to podobné jak je již popsáno výše u svépomocných realizací. Bez potřebných znalostí to nejste schopni zvládnout sami. Pokud se aktivně nezabýváte zakládáním jedlých lesů, syntropickým zemědělství, managementem sukcesního designu, nikdy jste nedělali chop n‘ drop techniku (nebo ani nevíte co to je) apod., s největší pravděpodobností nejste schopni udělat správný management systému i když jste třeba celkem zdatní pěstitelé. A nemáme to nikomu za zlé, tohle jsou vše celkem nové praktiky, které stále nejsou běžně známé.

Následnou péči pro vás rádi zajistíme buď jako službu, nebo formou konzultační činností, abychom vám během období na kterém se dohodneme předali veškeré managementové know-how. Většinou je to kombinace obého. Naším ideálem je klient, který nás po určité době již nepotřebuje.

Stále to říkám dokola a budu, protože je to hodně důležité a stále podceňované – management systému je svou důležitostí na úrovni jak projektu, tak realizace. Je to třetí pilíř k úspěšnému završení této dlouhé, ale velmi naplňující cesty.

Zálivka trvalek po výsadbě
Tzv. "chop n' drop" management sukcesního designu v LZ
"Chop n' drop" bezprostředně po dokončení

kdy nás oslovit za účelem osobní konzultace

Konzultace na Vašem pozemku

Rádi Vám poskytneme jednorázovou nebo sérii konzultací na Vašem pozemku. Protože konzultace nás stojí čas a vás bude stát peníze, než se na ní dohodneme, přečtěte si prosím následující řádky.

Jednorázovou konzultaci má smysl dělat v těchto případech:

 • Pokud je konzultace brána jako úvodní k dalším projektovým pracem (tedy k tomu co je popsáno výše) nebo
 • pokud si chcete zahradu/pozemek navrhovat sami, byli jste například na nějakém kurzu nebo studujete literaturu, ale hodilo by se vám nějaké usměrnění. Předesílám, že na takovou konzultaci nemá cenu jezdit dříve než budete mít připravené dostatečné podklady. Jinak budete zbytečně platit za obecná doporučení, která můžete vyčíst v literatuře nebo nastudovat na webu. Jednorázová konzultace nenahradí výše popsaný proces designu. 
 • V případě, že jste prošli designovým, realizačním a povýsadbovým procesem a potřebujete dále pomoci a poradit s managementem.

Co neumíme

Nekontaktujte nás s očekáváním okamžitého řešení s věcmi typu: jabloň má mšice, angrešt plíseň, brambory žere mandelinka a salát slimáci… Upřímně – neposkytneme vám rychlé a instantní řešení, neumíme to. Tyto události na vašem pozemku značí disbalanci, kterou vždy řešíme z pohledu celku, jak je popsáno výše.
 

Vzděláváme se a rádi své znalosti sdílíme

Přednášky, besedy a akce v Jedlém Pralese

Rádi uděláme přednášku o permakultuře, agrolesnických systémech a příbuzných tématech i u vás. Sledujte též nabídku našich akcí v Jedlém Pralese nebo na dalších místech. Zveřejňujeme i akce spolupracujících kolegů. Přehled aktualit je na našem facebooku.

Líbí se vám, co tvoříme? Chcete s námi spolupracovat? Ozvěte se!

Pište, volejte, rádi vás uslyšíme. Pokud dlouho neodpovídáme, jsme v terénu a možná i bez signálu. I takové realizace máme. Brzy se ozveme. Pokud už to čekání nemůžete vydržet, pošlete sms a připomeňte se 🙂

info@jedlyprales.cz

+420 777 026 778

Přejít nahoru